Ticari Yazılımlar

Ticari Yazılımlar
Ticari Yazılımlar
En küçükten en büyü?üne tüm mü?terilerinin temel ihtiyaçlar?na yönelik kurumsal kaynak yönetimi, tedarik ve talep zinciri otomasyonu, mü?teri ili?kileri yönetimi, i? süreçleri tasar?m? gibi konularda ürün ve hizmet sa?lamaktad?r.

Bu konuda ülkemizin en yayg?n ve bilinen paket programlar?n kurulumu, i?letilmesi ve ?irket içerisinde yay?lmas? süreçlerinde mü?teriler ile ortak hareket eden Alamaç Bilgisayar müşterileri ile dan??manl?k ve bilgi teknolojileri konular?nda da süreli sözle?meler yapmaktad?r.

Çözümlerimiz